• Zadzisa

  • Nyasha neNgoni
  • You are More
  • Muri Mwari
  • Grateful
  • Inyasha
  • Tomutenda Nei
  • Nothing
  • Garai Pano
  • How Holy
  • Muchengeti

ZADZISA

 

Mwari mukataura shoko

Munorindira

Kuti riite 

Zvamareva

Ndaka bata pachitsidzo

Chamakandipa 

Munozadzisa

Mwari

Muri Mwari asinganyepi

Muri Mwari anochengeta

Chitsidzo chake

Kuvana vake

Muri Mwari - wechokwadi

Muri Mwari anotaura

Shoko kamwe

Zvoitika

Zadzisai shoko renyu

Rinoita zvamataura

Zvamakareva 

Zvichaitika

Imi makati - ndirimukundi

Imi makati - ndiri wenyasha

Imi makati - nemavanga enyu Ishe

Takaporeswa!

Imi makati - tobudirira

Imi makati - tirivemberi

Imi makati - ndirimukundi

Nekupfurikidza Baba

Takamirira

Tatarisira

Muchazadzisa

Lord, when you speak a Word

You watch over it 

To perform it

Im holding on to the promise

That you gave to me

Knowing that you will fulfil it

My Lord

You are a God who never tells a lie

You are a God who is faithful 

to His promises

towards His Children

You are the True God

You speak a Word once

and all comes to pass

Lord may You fulfill Your Word

Which does what you have sent it for

What You say, will come to pass

You said - Im victorious

You said - Im walk in grace

You said - By your stripes Oh Lord

Im healed!

You said - we will succeed

You said - we are the head, not tail

You said - we are more than conquerors Lord

We are waiting

We are expectant

You shall fulfil

 

AMAZING GOD

With outstretched hands I come to you O God, I will bless your name
You've turned my mourning into gladness
And you make all things beautiful


To you I bring this offering of praise When words fail, I fall on my knees and say


Oh, Oh, Oh Amazing God, Amazing God You are


On bended knee I will worship Facedown,

Lord I fall at your throne You've turned

my shame into glory

Yes you make, all things glorious


To you I bring this offering of praise

When words fail, I fall on my knees And say


Oh, Oh, Oh Amazing God, amazing God You are

NDOMIRA PAMURI

 

Mandipa rugare, Mandipa rufaro

Mamuri ndinowana,

Zvese zvandoshuvira

Chiedza munerima,

Ishe muri simba rangu

Iro shoko renyu, Ishe, Rondisimbisa


Ndomira pamuri,

Ndomira pamuri

Ishe ndichamira nekuti ndovimba nemi Mhepo ivhuvhute, Ndishaiwe zano

Ndomira pamuri, Ndomira pamuri Ishe


Matipa rugare, Matipa rufaro

Mamuri tazowana,

Zvose zvatoshuvira

Chiedza munerima,

Ishe muri simba redu

Patinokundikana toziva, Motisimbisa


Tomira pamuri,

tomira pamuri

Ishe tichamira nekuti tovimba nemi

Mhepo ivhuvhute, tishaiwe zano

Tomira pamuri, Tomira pamuri Ishe


Muri chiedza, Muri simba
Tomira pamuri, Tomira pamuri Ishe

Muri chokwadi, muri nzira

Tomira pamuri, Tomira pamuri Ishe

 

KUNE MUPONESI

Kune Muponesi, Anodana vose
Anoti “Huyai” kwandiri nhasi

Anorapa zvose, Anodawo vose
Anoti “Huyai” kwandiri nhasi


Tura zvinorema
Tura mutoro / marwadzo
Anoti “Huyai” kwandiri nhasi


Kune Muponesi, Anorapa zvose
Anoti “Huyai” kwandiri nhasi
Anofadza vose, Anodawo vose
Anoti “Huyai” kwandiri nhasi


Jesu Muponesi
Jesu Murapi
Simba rose nderake Jesu oga

© 2019 by Janet Manyowa Music